ଦୀର୍ଘକାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର 18 ଟି ସୁମ୍ଭ ବା ଗ୍ରୁପ୍ (Groups) ଓ 7 ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ପିରିୟଡ଼ (Periods)ରେ ସମୁଦାୟ 118 ଟି ମୌଳିକ ସଜ୍ଜା ଯାଇଛି । ମୌଳିକମାଙ୍କୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତୀକ (symbol) ରହିଛି । ଅନେକ ମୌଳିକର ପ୍ରତୀକ ସେମାନଙ୍କର ଲାଟିନ ନାମରୁ ନିଆଯାଇଛି; ଆଉ କିଛି ଗ୍ରୀକ୍, ଜର୍ମାନ ଓ ଇଂରାଜୀ ନାମରୁ ନିଆଯାଇଛି

ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ପଢିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି

ପଢିବା ଜାରି ରଖିବାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ