ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ଆଚାର

ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଆଚାର ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ଆମ୍ବ ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳ । ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଓତୋପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏହି ଫଳଟି । ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଆମ୍ବ ହେଉଛି ଫଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା ।

ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଲୋଭନୀୟ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଲୋଭନୀୟ ଆମ୍ବ |

ଆଚାର ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଆମ୍ବ କଟା ଆଚାର ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଆମ୍ବ କଟା |

ଆମ୍ବ କଟା ସହିତ ମସଲା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମ୍ବ କଟା ସହିତ ମସଲା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ |

 ଲୁଣ ଓ ହଳଦୀରେ ଗୋଳେଇ ହୋଇ ରହିଛି କଟା ଆମ୍ବ  ଲୁଣ ଓ ହଳଦୀରେ ଗୋଳେଇ ହୋଇ ରହିଛି କଟା ଆମ୍ବ |

ଆଚାର ମସଲା ଓ ଅନ୍ୟ ମସଲାରେ ଗୋଳେଇ ହୋଇ ରହିଛି କଟା ଆମ୍ବ ଆଚାର ମସଲା ଓ ଅନ୍ୟ ମସଲାରେ ଗୋଳେଇ ହୋଇ ରହିଛି କଟା ଆମ୍ବ |

ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ରରେ ଆଚାର ମସଲା ଓ ଅନ୍ୟ ମସଲାରେ ଗୋଳେଇ ହୋଇ ରହିଛି କଟା ଆମ୍ବ ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ରରେ ଆଚାର ମସଲା ଓ ଅନ୍ୟ ମସଲାରେ ଗୋଳେଇ ହୋଇ ରହିଛି କଟା ଆମ୍ବ |

ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ |