ହବ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ

ମାର୍କେଟପ୍ଲେସ୍
ବ୍ୟବସାୟ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ
ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ
ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡିକ
 

ଜୟଦ୍ରଥ ସୁନା

ଏକ ଜିଦ କରା ମଣିଷ - ବୁଲକା ମିଣିଆକା
ଓଡିଆ
ବୁଲକା ମିଣିଆକାମାନେ ଆମ କବିତାକୁ କ୍ଵଚିତ ଆସନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଜିଦ, କ୍ରୋଧ ଓ ପ୍ରତିବାଦକୁ ନେଇ କହିବାର ସାହସ ଆମପାଖରେ ପ୍ରାୟ ନଥାଏ । ଏ