ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ର

ପ୍ରତିସ୍ମୃତି
ଓଡିଆ
ନିଜ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥାଏ । ସେ ଲୋକ ସ୍ମୃତିକୁ ବଞ୍ଚେ । ସ୍ମୃତିର ସେ ଆଉ ଏକ ରୂପ । ହୁଏତ ନିଜ
ଦିନ ଥିଲା
ଓଡିଆ
ଝୋଲା, ଡଙ୍ଗର ଓ ସେ ପୁରୁଣା ପୃଥିବୀ । ସେ ପୃଥିବୀ ଓ ଆଜିର ପୃଥିବୀ ଭିତରେ କେତେ ଦୂରତା ? ଏ କବିତା ବିସ୍ଥାପନ ଓ
ପୁନରାବୃତ୍ତି
ଓଡିଆ
ନିଜକୁ ଚୁଲିରେ ବସେଇ, ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଏ ନୀରବତା ପାଖରେ ହୁଏତ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଦେଇ ହେଲା ଭଳି ଅତୀତର ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ

Report an Error