ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ର

ଦିନ ଥିଲା
ଓଡିଆ
ଝୋଲା, ଡଙ୍ଗର ଓ ସେ ପୁରୁଣା ପୃଥିବୀ । ସେ ପୃଥିବୀ ଓ ଆଜିର ପୃଥିବୀ ଭିତରେ କେତେ ଦୂରତା ? ଏ କବିତା ବିସ୍ଥାପନ ଓ
ପୁନରାବୃତ୍ତି
ଓଡିଆ
ନିଜକୁ ଚୁଲିରେ ବସେଇ, ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଏ ନୀରବତା ପାଖରେ ହୁଏତ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଦେଇ ହେଲା ଭଳି ଅତୀତର ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ