ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆପଣ ଫାଇଟୁନ୍ ମିଡିଆରେ ଏମ୍ବେଡେବଲ୍ ମିଡିଆ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ବେଡ୍ କରିପାରିବେ |

ଏମ୍ବେଡେବଲ୍ ମିଡିଆ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ:

  1. ପ୍ରତିଛବି - PNG, JPG, JPEG କିମ୍ବା GIF ଫର୍ମାଟରେ ଏକ ଫାଇଲ୍
  2. ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ - PDF ଫର୍ମାଟରେ ଏକ ଫାଇଲ୍
  3. ଫାଇଲ୍ ଆର୍କାଇଭ୍ - ZIP କିମ୍ବା TAR.GZ ଫର୍ମାଟରେ ଏକ ଫାଇଲ୍

ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଟୁନ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ |

ନିମ୍ନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି 'ମୋର ପ୍ରକାଶନ' କୁ ଯାଆନ୍ତୁ |

ମୋର ପ୍ରକାଶନ

ମିଡିଆରେ ଏକ ନୂତନ ଫାଇଲ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନିମ୍ନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି 'ମିଡିଆ' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |

ମିଡିଆ

ନିମ୍ନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ମିଡିଆ ଯୋଡନ୍ତୁ ଡ୍ରପଡାଉନ୍ ରୁ ଆପଣ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମିଡିଆ ପ୍ରକାର ଚୟନ କରନ୍ତୁ |

ମିଡିଆ ପ୍ରକାର

ଏକ ମିଡିଆ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ (ପ୍ରତିଛବି)

ପ୍ରତିଛବି (ଗୁଡିକ) ଯୋଡନ୍ତୁ ପୃଷ୍ଠାରେ, 'କ୍ୟାପସନ୍' (Caption) ଫିଲ୍ଡରେ ଇମେଜ୍ କ୍ୟାପସନ୍ ଯୋଡନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଏକ ପ୍ରତିଛବି (350 KB ରୁ କମ୍) ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିବା ପାଇଁ 'Choose File' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |

ଆପଣ ଥରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଛବି ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ | ଏହା କରିବା ପାଇଁ, 'Add new File' ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଛବି ପାଇଁ କ୍ୟାପସନ୍ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଛବି ବାଛିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଧାଡି ଦେଖାଯିବ | ଆପଣ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଅଧିକ ଚିତ୍ର ବାଛିବା ପାଇଁ ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |

ଥରେ ଆପଣ ଯୋଡିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରତିଛବିଗୁଡ଼ିକୁ ଚୟନ କରିସାରିବା ପରେ, 'Submit' ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରତିଛବି ଚୟନ

ଥରେ ମନୋନୀତ ଫାଇଲଗୁଡିକ ସଫଳତାର ସହିତ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଗଲେ, ନିମ୍ନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଆପଣ ଅପଲୋଡ୍ କରିଥିବା ପ୍ରତିଛବି ଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡିଆରେ ଦେଖାଯିବ |

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଛବି ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ | ପ୍ରତିଛବି ନାମ (ଗୁଡିକ) ସଂପାଦନ କରିବାକୁ ନିମ୍ନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଛବି ପାଇଁ ପେନ୍ସିଲ୍ ଏଡିଟ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ | ଥରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଛବି ନାମ ଏଡିଟ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ 'ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ' ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ 'ବାତିଲ୍ କରନ୍ତୁ' ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |

ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପରି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି କ୍ରିୟା ଲିଙ୍କ ଦେଖିପାରିବେ:

  • ଦେଖନ୍ତୁ: ପ୍ରତିଛବିର ସର୍ବସାଧାରଣ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
  • ଲିଙ୍କ୍ କପି କରନ୍ତୁ: ଫାଇଲ୍ URL କପି କରିବାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ | ପ୍ରତିଛବି ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି URL |
  • ବିଲୋପ କରନ୍ତୁ: ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଏହି ମିଡିଆ ଫାଇଲ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାଁନ୍ତି ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |

ଥରେ ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପପ୍-ଅପ୍ ଦେଖାଯିବ | ଫାଇଲ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ 'OK' ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ | ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାତିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ 'Cancel' ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |

ମିଡିଆ ଫାଇଲ୍ ଡିଲିଟ୍

ଅନ୍ୟ ମିଡିଆ (ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ ଆର୍କାଇଭ୍) ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ପରି ଆପଣ ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ |

ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିଛବି ଏମ୍ବେଡ୍ କିପରି କରିବେ

ଏକ ପ୍ରତିଛବି ଏମ୍ବେଡ୍ କରିବାକୁ, ଏକ ବିସ୍ମୟକର ଚିହ୍ନ (!) ଯୋଡନ୍ତୁ, ତା’ପରେ ବର୍ଗ ବ୍ରାକେଟ୍ [] ରେ ବିକଳ୍ପ ପାଠ, ଏବଂ ପାରେନ୍ଥେସିସ୍ () ରେ ଇମେଜ୍ ଆସେଟ୍ ପାଇଁ ପଥ କିମ୍ବା URL ଯୋଡନ୍ତୁ | ଆପଣ ବୈକଳ୍ପିକ ଭାବରେ ବନ୍ଧନୀରେ URL ପରେ ଏକ କ୍ୟାପସନ୍ ଯୋଡିପାରିବେ |

ଉଦାହରଣ: ![ବିକଳ୍ପ ପାଠ](ପ୍ରତିଛବି ପଥ)କ୍ୟାପସନ୍

  • ବିକଳ୍ପ ପାଠ: ମିଡିଆକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ପାଠ | ସ୍କ୍ରିନ୍ ରିଡର୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ |
  • ପ୍ରତିଛବି ପଥ: ପ୍ରତିଛବିର URL ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ |
  • କ୍ୟାପସନ୍: ଏହା ଇମେଜ୍ ମେଟାଡାଟା ତିଆରି କରେ | ଏହା ଏକ ପ୍ରତିଛବି ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରିଡର୍ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ |

ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଏମ୍ବେଡ୍ କିପରି କରିବେ

ଲିଙ୍କ୍ ପାଠ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠ୍ୟ ରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟାଂଶଗୁଡିକ, ବର୍ଗ ବ୍ରାକେଟ୍ [] ଗୁଡିକରେ ରଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଧନୀରେ () URL ସନ୍ନିବେଶ କରି ଲିଙ୍କ୍ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଏମ୍ବେଡ୍ କରିପାରିବେ |

ଉଦାହରଣ: [ପାଠ୍ୟ](ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ପଥ)

ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫାଇଲ୍ ଆର୍କାଇଭ୍ ଏମ୍ବେଡ୍ କିପରି କରିବେ

ଲିଙ୍କ୍ ପାଠ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠ୍ୟ ରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟାଂଶଗୁଡିକ, ବର୍ଗ ବ୍ରାକେଟ୍ [] ଗୁଡିକରେ ରଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଧନୀରେ () URL ସନ୍ନିବେଶ କରି ଲିଙ୍କ୍ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଏମ୍ବେଡ୍ କରିପାରିବେ |

ଉଦାହରଣ: [ପାଠ୍ୟ](ଫାଇଲ୍ ଅଭିଲେଖାଗାର ପଥ)